Политика ЗЛД

Политика за защита на личните данни

За “Амболатория за първична дентална помощ групова практика СИТИДЕНТ” ЕООД и за “Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика - д-р Неделчо Ситнов” ЕООД поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.
Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как “АПДП-ГП СИТИДЕНТ” ЕООД и “АПДП-ИП д-р Неделчо Ситнов” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни чрез употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте доброволно.
“АПДП-ГП СИТЕДЕНТ” ЕООД и “АПДП-ИП д-р Неделчо Ситнов” ЕООД са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и са отговорни за Вашите лични данни.
Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, включително данни за здравословно състояние.
Чрез формата ни за контакт на този сайт ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:
● Данни за Вашата самоличност: име;
● Контакт: e-mail /електронна поща/ телефон;
● Информация предоставяна, във връзка със запитването: в графа “Тема” и графа “Съобщение”, Вие свободно може да прецените каква информация да предоставите, във връзка с отправеното към нас запитване. Информацията може да съдържа и здравнни данни, фотоснимки и рентгенови снимки.
Под “здравни данни” следва да имате предвид всякакъв вид информация свързана със здравословното състояние на човек.
Предоставените от Вас данни ще бъдат обработени въз основа на дадено от Вас съгласие за това.
Ако с отправеното към нас запитване предоставите и здравна информация, която ще бъде обработена от администратора, то следва да предоставите изричното си съгласие и за това.
Целите, за които събираме лични данни чрез нашия убсайт са следните:
- записване на час при специалист;
- да бъдем полезни на клиентите и да отговорим адекватно на направеното запитване;
- да дадем насоки за решаване на здравен проблем на пациента;
- да укажем съдействие във връзка с използване на предоставяните от нас услуги.
Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които нямат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Тези служители, които имат достъп за целите на своята дейност и изпълнение на служебни задължения ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да спазват конфиденциалност по отношение на Вашите данните.
Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.
Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни ноебходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения. Срокът ще зависи от съдържанието на Вашето запитване.
Законодателството по защита на данните Ви предоставя следните права:
1. Право да получите достъп до данните и информация за обработването на данни;
2. Право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните данни, свързани с него;
3. Право да поискате от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато са налице нормативните предпоставките за това;
4. Право да поискате от администратора ограничаване на обработването на личните данни, когато са налице нормативните предпоставките за това;
5. Право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас, когато са налице нормативните предпоставките за това;
6. Право да получите личните данни, които ви засягат и които вие сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато са налице нормативните предпоставките за това;
7. При обработване на данни на основание дадено от Вас изрично съгласие - имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, като оттеглянето няма да повлияе на законосъобразността на обработване преди оттеглянето.
8. Право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, ако считате че обработването на лични данни, отнасящи се до вас нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета - Общ регламент относно защитата на данните и/или разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля свържете се с нас.
При упражняване на някое от правата Ви е задължително да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните.
Вашето съгласие не е обвързано с никакви предварителни условия от страна на адимнистратора и не води до неблагоприятни последици при евентуален отказ да бъде предоставено или ако бъде оттеглено.

При въпроси свързани със защитата на личните Ви данни може да се свържете с нас или с назначеното от нас Длъжностно лице по защита на данните /DPO/ - Станислава Ситнова, тел. 0893020920.

Ако желаете да промените настройките на вашите лични данни или да бъдат изтрити попълнете коректно формуляра.

  

Във връзка с политиката за защита на лични данни е необходимо да потвърдите с "Да" или "Не" долупосочените текстове.

Вашите лични данни ще бъдат заличени, ако в точка 1 и 2 сте маркирали отметка "Не" 

Абонирай се за новини

Добавете имейл, на който ще получавате актуални новини, от нашия блог.

Меню

АНОНИМНА АНКЕТА

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ДЕНТАЛНА КЛИНИКА CITY DENT? ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!